หวยรัฐบาลกับ 4 คำสอนทางศาสนา เพื่อสร้างกรรมดีให้แก่คอหวย

คำสอนคอหวยรัฐบาล

หวยกับคำสอนของศาสนาดูเหมือนเป็นโลกคู่ขนานที่ไม่อาจบรรจบกันได้ในทางทฤษฎี แต่น่าแปลกใจที่ในทางปฏิบัติแล้วคอหวยรัฐบาลกลับใกล้ชิดกับศาสนามากกว่าบุคคลธรรมดาที่ไม่เล่นหวย และไม่ว่าคอหวยในประเทศไทยนับถือศาสนาใดก็จะยึดมั่นกับหลักคำสอน เคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในบทความนี้จะนำคำสอนของศาสนาแต่ละศาสนาที่มุ่งเน้นให้คนทำความดี ถึงแม้จะมีคำสอนที่แตกต่างกันจากศาสดาที่ไม่ใช่คนเดียวกัน แต่เป้าหมายในคำสอนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือ ต้องการให้คนในศาสนาสร้างกรรมดีละเว้นกรรมชั่วเพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่

ศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธกับหวยรัฐ

ศาสนาประจำชาติของไทยและประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศในแถบทวีปเอเชีย รวมไปถึงกลุ่มคนอีกมากมายที่กระจายอยู่ทั่วโลก ศาสดาของศาสนาพุทธคือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะ ที่ในพระไตรปิฎกบันทึกประวัติความเป็นมาได้อย่างน่าสนใจ หลักคำสอนขององค์พระพุทธองค์มุ่งเน้นให้คนปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ โดยคอหวยรัฐบาลจะสังเกตได้ว่า คำสอนของพระองค์นั้นมีความเป็นกลางสูง ไม่บังคับและไม่มอมเมา พระองค์ทรงตรัสอยู่เสมอว่า “ไม่ต้องเชื่อเรา แต่ให้ทดลองทำตามที่เราสอนก่อน หากทำแล้วไม่ดีค่อยเลิกทำ

โดยหลักการปฏิบัติตัวของคนในศาสนาเป็นข้อปฏิบัติแบบง่ายๆ แต่ใช้ได้ผลจริงนั่นคือการถือศีลเพียง 5 ข้อเท่านั้นนั่นคือ

 1. ไม่ฆ่าสัตว์
 2. ไม่ลักทรัพย์
 3. ไม่ประพฤติผิดในกาม
 4. ไม่พูดปด
 5. ไม่เสพสิ่งมึนเมา

เป็นข้อปฏิบัติที่คนทั่วไปสามารถปฏิบัติตามเพื่อความเป็นมงคลของชีวิตได้ง่าย แม้แต่นักเล่นหวยรัฐบาลเองหากปฏิบัติตามก็มีโอกาสที่จะโชคดี และวางแผนแทงเลขเด็ดหวยรัฐบาลได้ง่ายขึ้นด้วย

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์กับหวยรัฐ

คอหวยรัฐบาลที่นับถือศาสนาคริสต์คงจะทราบดีว่าเป็นศาสนาที่อยู่ในประเภทเทวนิยม นั่นคือมีการนับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียว โดยคำว่า พระคริสต์ นั้น แปลว่า ผู้ได้รับการเจิม หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนพระเจ้า คำสอนของศาสนาคริสต์คือมุ่งเน้นมอบความรักที่บริสุทธิ์ให้พระเจ้าและให้กับมนุษย์ด้วยกัน โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนั้นคือบุตรของพระเจ้า และถึงแม้ว่าศาสนาคริสต์จะแบ่งออกเป็น 3 นิกายอันได้แก่

 1. นิกายออร์ทอดอกซ์ คือ นิกายดั้งเดิมที่เชื่อว่าก่อตั้งโดยพระเยซู
 2. นิกายโรมันคาทอลิก หรือนิกายสากลเดิมที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของนิกายออร์ทอดอกซ์
 3. นิกายโปรเตสแตนท์ หรือนิกายที่แยกมาจากโรมันคาทอลิกแปลว่า คัดค้าน

ทั้ง 3 นิกายนี้ล้วนมีคำสอนที่มีสื่อความหมายไปในทางเดียวกันนั่นคือ “การมอบความรักอันบริสุทธิ์ให้แก่กันจะนำมาซึ่งสันติสุขได้ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วมากกว่า 850 ล้านคนทั่วโลก

ศาสนาอิสลาม

อิสลามกับหวยรัฐบาล

ศาสนาอิสลามคืออีกหนึ่งศาสนาที่อยู่ในประเภทของเทวนิยมคือ นับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียว บัญญัติไว้ในชัดเจนในคัมภีร์อัลกุรอานหรือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม ซึ่งคนในศาสนามีความเชื่อว่าคัมภีร์นี้เป็นพระวจนะหรือคำพูดแบบคำต่อคำของพระเจ้า โดยชาวมุสลิมมีความเชื่อมั่นว่า พระเจ้านั้นเป็นหนึ่งและหาที่เปรียบมิได้ และจุดประสงค์ในการดำรงอยู่ของชาวมุสลิมคือเพื่อรักและรับใช้พระเจ้า

โดยหลักคำสอนของศาสนานี้คือ หลักศรัทธา หลักจริยธรรม และหลักปฏิบัติ โดยทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อให้ชาวมุสลิมเป็นผู้ที่มีกำลังใจอันเข้มแข็ง ใฝ่รู้ และอ่อนน้อมถ่อมตัว และในยุคปัจจุบันเราจะพบว่ามีคอหวยรัฐบาลมากมายที่นับถือศาสนานี้ ไม่ว่าจะเป็นการนับถือมาตั้งแต่กำเนิดหรือเพิ่งเปลี่ยนศาสนา แต่ทุกคนก็มีความเข้าใจในคำสอนและการปฏิบัติเป็นอย่างดี ทุกคนที่นับถือศาสนานี้ล้วนเป็นผู้ที่โชคดี มีความสุข เพราะศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าก่อนให้เกิดความสุขตลอดเวลา

ศาสนาฮินดู

ศาสนาฮินดูกับหวยไทย

เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกหรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นเพียงหนึ่งในศาสนาของ ศาสนาอินเดีย ที่สอนธรรมะไปในทางการใช้ชีวิตของผู้คน โดยศาสนาฮินดูจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่เต็มไปด้วยปรัชญามากมายหลายแขนง ใช้การเชื่อมโยงกันผ่านแนวคิด, พิธีกรรม, จักรวาลวิทยา, คัมภีร์ฮินดู และสถานที่สำหรับการแสวงบุญ ปัจจุบันศาสนาฮินดูนับเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก โดยมีศาสนิกชนรวมกัน 1.15 พันล้านคนทั่วโลก หรือนับเป็น 15-16% ของประชากรโลก ยกตัวอย่างเช่นอินเดีย, เนปาล, อินโดนีเซีย, อเมริกาเหนือ, ยุโรป, แอฟริกา และประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย

โดยคำสอนที่ชาวฮินดูถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือ

 1. การแสวงหาทรัพย์เพื่อการดำรงชีพโดยสุจริต
 2. การดำรงชีวิตอยู่ในหลักคำสอของศาสนา
 3. การแสวงหาความสุขทางโลก
 4. การแสวงหาความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

โดยคำสอนที่เปิดกว้างให้ศาสนิกชนสามารถแสวงหาความสุขทางโลกได้ ทำให้มีคอหวยรัฐบาลมากมายที่นับถือศาสนานี้ สามารถทำกิจกรรมการขอเลขเด็ดหวยรัฐบาลได้ หรือร่วมเดินทางไปกับกลุ่มคอหวยด้วยกันเพื่อขอเลขเด็ด

สรุป

ศาสนาในโลกโลกนี้ยังมีอยู่อีกมากมายโดยสามารถแบ่งออกเป็นศาสนาหลักใหญ่ๆ ได้ 8 ศาสนา พุทธ, คริสต์, อิสลาม, ฮินดู, ซิกซ์, ยูดายหรือยิว และบาไฮ ทุกศาสนาสอนถึงการสร้างกรรมดีเพื่อการหลุดพ้น ดังนั้นไม่ว่าคอหวยรัฐบาลจะนับถือศาสนาใด ก็สามารถที่จะสร้างกรรมดี ละเว้นความชั่ว เพื่อความเป็นมงคลของชีวิตได้เช่นเดียวกัน เพราะทุกศาสนาก็คือพี่น้องกัน เว็บ checkhuay.info สนับสนุนให้คอหวยทุกคนเคร่งครัดปฏิบัติต่อศาสนาของตนเอง เพื่อให้ทุกคนได้มีความโชคดี ถูกรางวัล และได้รับโปรโมชั่นสุดคุ้มจากเว็บของเรา กดรับโปรเลย