หวยฮานอยกับ 4 คำสอนทางศาสนา เพื่อสร้างกรรมดีให้แก่คอหวย

คำสอนคอหวยฮานอย

ประเทศเวียดนามนั้นนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักเนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน เฉลี่ยเป็นร้อยละ 70 ของประชากรในประเทศ ศาสนารองลงมาคือคริสต์และอิสลามตามลำดับ นอกเหนือจากนี้ประเทศเวียดนามยังมีประชาชนบางกลุ่มที่นับถือศรัทธาพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยเฉพาะชาวเมืองหลวงอย่างฮานอยที่มีผู้นับถือศาสนาที่หลากหลาย

คอหวยชาวไทยคงอยากทราบแล้วว่า หวยฮานอยมีความสอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดบ้าง แล้วตรงกับศาสนาที่ตนเองกับนับถืออยู่หรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่คอหวยสามารถวางใจและสบายใจได้คือ ทุกศาสนาล้วนต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีเหมือนกันหมด ต่างกันที่หลักคำสอนเท่านั้น ส่วนแนวทางหวยฮานอยจะสอดคล้องกับหลักคำสอนของศาสนาใดบ้างมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธกับหวยฮานอย

ชาวเวียดนามนับถือศาสนาเดียวกันกับไทยเรา แต่พุทธของเวียดนามจะมีจำนวนผู้ที่นับถือพุทธแบบมหายานหรือนิกายอาจริยวาทคือ ดัดแปลงพระธรรมวินัยได้ โดยประเทศที่นับถือคือ จีน ทิเบต ญี่ปุ่น เวียดนาม และเกาหลี ซึ่งมีมากกว่าพุทธแบบหินยานหรือนิกายเถรวาทเนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน คำสอนของศาสนาพุทธมุ่งเน้น “แนวทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง นั่นคือ ความจริงหรืออริยสัจ 4 อัน ประกอบไปด้วย

  1. ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
  2. สมุทัย คือ เหตุแห่งการเกิดทุกข์ ซึ่งก็คือ ตัณหา
  3. นิโรธ คือ การดับทุกข์
  4. มรรค คือ หนทางแห่งการดับทุกข์ หรือก็คือ นิพพาน

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ คือ ทุกข์เพราะไม่เคยขอเลขเด็ดหวยฮานอยที่สำนักไหนถูกรางวัลเลย หนทางดับทุกข์ก็คือ เลิกขอหวยตามสำนัก ให้หันมาพึ่งตัวเองด้วยการใช้สูตรคำนวณหวยฮานอยแทนเป็นต้น แน่นอนการทำเช่นนี้ไม่ทำให้ไปนิพพาน แต่มันคือหนทางแห่งการดับทุกข์ที่ช่วยให้เข้าใจและเห็นภาพได้ง่าย และข้อปฏิบัติง่ายๆ ที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ได้แก่ อริยมรรค 8 เช่น ความเห็นชอบ, การเลี้ยงชีพชอบ, การตั้งสติชอบ และความพยายามชอบ เป็นต้น ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า “ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์กับหวยฮานอย

แบ่งออกเป็น 2 นิกายได้แก่ โรมันคาทอลิก คือนิกายที่นับถือและปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูอย่างเคร่งครัด มีพิธีกรรม มีสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนาสูงสุด ผู้ที่นับถือนิกายนี้จะเรียกตนเองว่า คริสตัง ส่วนอีกหนึ่งนิกายคือโปรแตสแตนต์ แยกตัวมาจากโรมันคาทอลิก ผู้ก่อตั้งคือ มาร์ติน ลูเธอร์ โดยนิกายนี้มีพิธีกรรมที่สำคัญคือ ศีลล้างบาปและศีลมหาสนิท

ผู้ที่นับถือนิกายนี้จะเรียกตัวเองว่า คริสเตียน ทั้งสองนิกายมีคำสอนที่ทำให้เป็นคนดีคือ ความรัก “การรักในพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง นอกจากนี้ยังสอนให้รักบิดามารดา, ไม่ฆ่าคน, ไม่ผิดประเวณี, ไม่ลักทรัพย์, ไม่นินทาว่าร้าย และไม่โลภ หากคอหวยฮานอยคนใดที่นับถือศาสนาคริสต์ไม่ว่าจะนิกายใด ขอเพียงปฏิบัติตามคำสอนความโชคดีจากการแทงหวยฮานอยแม่นๆ วันนี้ ก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

ศาสนาอิสลาม

อิสลามกับหวยฮานอย

กำเนิดที่นครมักกะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียน นับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวคือ พระอัลเลาะห์ ส่วนศาสดาของศาสนาคือ พระนบีมูฮัมหมัด ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่า มุสลิม หลักคำสอนของอิสลามคือ มีศรัทธาในพระเจ้า ยอมรับในพระเจ้า สวดมนต์หรือละหมาดวันละ 5 ครั้ง ถือศีลอดในวันที่กำหนด บริจาคทานที่ได้มาด้วยความสุจริตให้แก่ผู้ที่ควรรับ

ศาสนาอิสลามเป็นเพียงศาสนาเดียวที่ไม่มีนักบวช แต่มีศาสนา มีพระคัมภีร์ มีศาสนสถาน และมีพิธีกรรม ซึ่งคอหวยฮานอยจะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะมีความเคร่งครัดในการนับถือพระเจ้า แต่ศาสนานี้ก็มุ่งเน้นให้คนเป็นคนดีด้วยการสำรวมตนและบริจาคทาน ซึ่งการบริจาคจะส่งผลให้คอหวยฮานอยได้รับโชคดีและมีความสุขทั้งครอบครัว

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ศาสนาฮินดูกับหวยฮานอย

มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอินเดีย นี่คือศาสนาดั้งเดิมของชนเผ่าอารยัน นับถือพระเจ้าหลายองค์โดยเฉพาะ พระตรีมูรติ ที่รวมเอาพระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะมาอยู่รวมกัน และต่อมาได้มีการวิวัฒนาการเป็นศาสนาฮินดู โดยมีหลักธรรมคำสอนที่น่าสนใจ คอหวยฮานอยสามารถปฏิบัติตามได้ง่ายคือ ความอดทน, ความข่มใจ, การไม่กระทำเยี่ยงโจร, การสำรวมร่างกาย, มีความรู้คือปัญญา, มีความรู้ด้านปรัชญา, ความซื่อสัตย์, ความพอใจ และไม่มีความโกรธ

ซึ่งแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ การทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน, การศึกษาหาความรู้เพื่อให้เกิดปัญญาและความรู้แจ้ง, หมั่นปฏิบัติสำรวมร่างกาย ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อไปสู่การหลุดพ้น ซึ่งการทำความดีเพื่อให้ความดีได้ส่งผลเป็นแนวทางหวยฮานอย หรือส่งผลด้านการทำมาค้าขาย การประกอบสัมมาอาชีพ เป็นเรื่องที่คอหวยฮานอยทุกคนทำได้เป็นปกติอยู่แล้ว

สรุป

หลักคำสอนของแต่ละศาสนามที่ได้นำมาฝากคอหวยฮานอยในครั้งนี้ สามารถมองเห็นความสอดคล้องได้อย่างชัดเจนนั่นคือ การทำความดี ละเว้นความชั่ว การเสียสละ และมีความรักความเมตตา ความขยันหมั่นเพียรเพื่อพัฒนาตนเอง และการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไม่เบียดเบียดกัน ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเสมอ เมื่ออ่านบทความนี้จบแล้ว เราขอแนะนำโปรโมชั่นสุดคุ้มจาก checkhuay.info เว็บไซต์คุณภาพที่มีทีมงานพร้อมดูแลท่านตลอด 24 ชั่วโมง กดรับโปรได้เลย